Den orena revisionsberättelsens effekter

  • Jesper Laudon
  • Martin Persson

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med vår uppsats var att utreda om intressenterna anser att den orena revisionsberättelsen utgör en negativ signal och vilka åtgärder de därmed eventuellt vidtar då företag uppvisar oren revisionsberättelse. Vidare skulle vi undersöka om företag med orena revisionsberättelser i större grad går i konkurs eller likvidation än företag med rena revisionsberättelser.

Med utgångspunkt från agentteorin och signalteorin skapade vi vår egen modell. Modellen beskriver händelseförloppet efter att revisorn utfärdat en oren revisionsberättelse, då intressenterna vidtar åtgärder mot företaget vilket som i slutändan påverkar företagets fortsatta existens.

För att kunna realisera vårt syfte genomförde vi en explorativ intervju för att få en djupare förståelse i ämnet, vilket sedan låg till grund för datainsamlingen. Informationen samlade vi in genom en dokumentstudie samt en enkätstudie.

I analysen av dokumentstudien kunde vi konstatera att företag med orena revisionsberättelser i större grad tenderar att gå i konkurs eller likvidation än företag med rena. Tidigare undersökningar har visat att andelen orena revisionsberättelser inte påverkas av konjunkturförhållandet. Dock motsade vår undersökning detta. Samtidigt konstaterade vi att större företag med orena revisionsberättelser har en större möjlighet att överleva än mindre företag med orena revisionsberättelser. Vi kunde även se att den orena revisionsberättelsens allvarlighetsgrad kan påverka företagens existensmöjligheter. Enkätundersökningen visade att intressenterna anser att orena revisionsberättelser utgör en viktig signal på att ett företag har brister som kan leda till en kris. Vidare hade även den största andelen av intressenterna vidtagit åtgärder mot orena revisionsberättelser. Utifrån detta anser vi att vår modell kan ha ett visst förklarande värde.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'