Den svenska läroplanens slutdestination
: En analys av den svenska läroplanen Lgr 11 i relation till Francis Fukuyama's tes om historiens slut

 • Nabi Allahyarov
 • Patrik Rylander

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna uppsats är att analysera hur Francis Fukuyamas tes om historiens slut överensstämmer med den svenska läroplanen Lgr 11. Tesen som vi bedriver är att historiens slut kommer till uttryck redan i det moderna utbildningssystemet, men att den inte är fullt utvecklad, då det moderna utbildningssystemet drevs fram av dialektiska motsättningar i samhället. Enligt Fukuyama (1989) kommer denna dialektik till ett slutskede i den homogena liberala staten då den är tänkt frambringa ett ömsesidigt erkännande mellan människor. Ett erkännande som upphäver herre/slav-dialektiken som hittills drivit fram historien. Vi menar på att det moderna utbildningssystemets skiljevägg gentemot samhället lyckats hämma de mekanismer som tidigare drev historien till ett slutskede men att dessa har radikaliserats i det senmoderna samhället. Avsaknandet av denna skiljevägg medför att det moderna utbildningssystemet kommer till ett slutskede vilket resulterar i en avpolitiserad skola utan några större mål eller ambitioner. Den medför ett skifte från skolans institutionella roll, att vara en autonom och värdeproducerande skola, till en icke-autonom och reproducerande skola. Skiftet påverkar utbildningssystemets syfte och funktion och innebär att skolan frångår sitt normativa och politiska innehåll och istället närmar sig en mer systemisk karaktär. Historiens slut är inte fri från värden. Den har specifika antaganden gällande människan och samhället. Skolans nuvarande styrdokument Lgr 11s förhållningssätt till dessa antaganden har varit av stor vikt i denna uppsats. Vi drar slutsatsen att dialektiken i Lgr 11 inte har upphört utan snarare frusit. Därav blir vissa samhällsintressen permanenta och normaliserade. Resultatet innebär att herre/slav-dialektiken inte upplöses utan snarare radikaliseras på grund av den ökade individualiseringen och kompetensideologin i Lgr 11.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledarePeter Gustavsson (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • historiens slut
 • herre/slav-dialektiken
 • Fukuyama
 • avpolitisering
 • utbildningskonception
 • sista människan
 • samhällsbevarande
 • samhällsförändrande
 • nyliberalism
 • radikalisering
 • Lgr 11

Citera det här

'