Den svenska skolans dilemma i senmodernismens mångkulturella samhälle
: studie om hederskultur, makt och sexualmoral

  • Malin Wall Lundborg

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Sverige titulerar sig som en pluralistisk demokrati, men med pluralismens mångkultur kommer inte bara nya människor, det kommer även kulturella traditioner, normer, regler, ritualer och icke önskvärda samhällsfenomen. Syftet med denna uppsats är att belysa den kulturella krock som uppstår då senmodernismens samhället ska samsas under samma politiska värdegrundstak som ett patriarkalt fundamentalistiskt hederspraktiserande kollektiv vars värdegrunder står i opposition med varandra. Forskning visar att många invandrare, framför allt män, lider av psykisk ohälsa till följd av att kvinnor och barn är lika värdefulla och har samma rättigheter i Sverige som en man. Förlusten av den traditionella kollektiva familjestrukturen kan skapa ökad frustration och nya konflikter inom familjen. Faderns roll i hederskontexten är att forma pojkar till kontrollerande män, då pojkar har kravet att föra hederskulturen vidare. Döttrars roll är att upprätthålla släktens och familjens heder, nu och för kommande generationer. Det är inte heller ovanligt att traditioner, kultur och religion blir viktigare för människor i en migrationsprocess. Att både tron och utövandet blir viktigare och starkare, vilket mycket väl kan tänkas leda till en ökad styrning och kontroll över familjens barn. Skolans värdegrund blir här problematisk då styrdokumentens riktlinjer både vill ha starka självständiga individer med ett utvecklat kritiskt förhållningssätt till sin omvärld och lojala demokratiska medborgare med ansvarsfull medborgerlig kompetens, samtidigt som den mångkulturella heterogena skolungdomen förväntas fungera i den senmoderna svenska skolans värdegrundskontext.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Handledare)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Övrig annan samhällsvetenskap (50999)

Nyckelord

  • hederskultur
  • hedersförtryck
  • värdegrund
  • pluralism
  • sexualitet
  • fundamentalistiska kollektiv

Citera det här

'