Den tidlösa läraren
: En lärares arbetssituation i det senmoderna samhället

  • Leonora Smakiqi

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Skolan i Sverige har sedan 1990-talet kommit att genomgå ett antal reformer som bidragit till nya skolors etablering på arbetsmarknaden samt givit elever möjligheten att välja mellan skolor. Forskning visar på en skolsegregering där likvärdigheten i skolan hotas genom en ojämn elevsammansättning i skolor sett till social bakgrund och en snedrekrytering av lärare. Problematiken i den svenska skolan är att det saknas lärare och utmaningen att behålla verksamma legitimerade lärare inom yrket, samt rekryteringen av nya lärare till skolor och lärarutbildningen. Ovanstående problematik väckte intresset för hur lärarnas arbetssituation ser ut. Syftet med studien är att belysa lärares arbetssituation mot bakgrund av att många lärare slutar arbeta inom yrket och att få väljer att utbilda sig till lärare. Studien har använt sig av ett kvalitativt angreppssätt med semistrukturerade intervjuer av legitimerade lärare som varit verksamma inom yrket i minst tio år. Resultatet av studien visar på en försämrad arbetsmiljö för lärare med ökade arbetsuppgifter, minskat inflytande samt en mindre tydlighet i vad rollen som lärare är.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Lars Andersson Hult (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Ämneslärarutbildningen inriktning mot gymnasiet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Lärare
  • Arbetsmarknad
  • Senmoderniteten
  • Läroplan

Citera det här

'