Den viktiga frågan som ställs för sällan
: En kvalitativ litteraturstudie om kvinnors våldsutsatthet

  • Alice Havung
  • Emma Norsk Jensen

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Våld i nära relation mot kvinnor är ett stort problem i såväl Sverige som i övriga världen. Sjuksköterskor kan möta våldsutsatta kvinnor i olika kontexter inom vården, det kan vara för skador drabbade av våld i en nära relation eller av andra anledningar. Kunskap kring sjuksköterskors erfarenhet av att fråga kvinnor om våld i nära relation kan leda till att potentiella brister synliggörs och ansvaret tas på större allvar. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnliga patienter om de varit utsatta för våld i nära relation. Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats där tio vetenskapliga artiklar togs ut. Sökningen genomfördes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskning och analys genomfördes utifrån HKR:s granskningsmall för kvalitativa artiklar och Fribergs femstegsanalysmodell. Resultat: Osäkerhet uppstår hos sjuksköterskor när de ska fråga kvinnliga patienter om våld i nära relation. Resultatet redovisas i två kategorier: Svårigheter kring att ställa frågan och Erfarenheter av strategier som når fram till kvinnor som är våldsutsatta, samt sex subkategorier. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp för att stärka studiens trovärdighet. Tre centrala fynd diskuterades utifrån resultatet: Hantera konsekvenser, Brist på kunskap samt Svårigheter i att hålla sig professionell. Slutsats: Sjuksköterskors osäkerhet och oro kring ämnet våld i nära relation leder till att frågan inte ställs till kvinnliga patienter. En ökad kunskap kring våld i nära relation behövs för att våldet ska minskas och framför allt för att fler kvinnor ska få hjälp.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareAnne-Lie Larsson (Handledare) & Petra Lilja Hagell (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • våld i nära relationer
  • sjuksköterska
  • erfarenhet
  • kvinnor
  • patient

Citera det här

'