Design för förtroende
: en studie om förtroendeskapande designaspekter i 1177 vårdguidens gränssnitt för målgruppen äldre

 • Emmelie Stuge

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Äldre står oftare utanför det digitala samhället och framtiden utpekas vara digital. Inom vården har digital teknik har kommit att anses som viktigt då Sverige står inför en av vår tids största utmaningar med en ökande andel äldre i befolkningen, som också medför ökat vårdbehov, och samtidigt en minskande andel förvärvsarbetande som kan ta hand om dem. Lösningen har utpekats som digital men problemet är att målgruppen med störst behov av digitala vårdtjänster också är de minst benägna att använda dem. Förtroende för digital teknik har utpekats som viktig för att få den äldre målgruppen inkluderad i det digitala samhället Myndigheter och forskare menar att man alltför ofta fokuserat på informationskampanjer för att uppnå förtroende och för lite på gränssnittsdesign. Utifrån denna bakgrund har denna studie undersökt vilka designaspekter i gränssnittet som förstärker känslan av förtroende i en vårdapplikation för den äldre målgruppen. Studien har utgått från 1177 vårdguiden som är Sveriges största kontaktyta mellan vård och vårdtagare. Genom konceptdriven interaktionsdesignforskning med en kvalitativ ansats har fyra designaspekter kunnat konstateras leda till ökat förtroende. Dessa var navigation och informationshierki, rekommendation, senast nyttjad och mer information. Studiens slutsatser kan tjäna som hjälpmedel för framtidens designers vid design av tjänster inom vården där förtroende anses som viktigt vid nyttjande eller för acceptans av tjänsten för den äldre målgruppen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Maria Freij (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • 1177
 • designaspekter
 • förtroende
 • teknikacceptans
 • tillit
 • vårdapplikation
 • äldre

Citera det här

'