Destruktiva konfliktbeteenden och otrygg anknytning
: En studie om beteenden mot tidigare och nuvarande partner

  • Marija-Elena Dahm

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Forskning har visat att det finns ett samband mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden där personer med otrygg anknytning oftare använder sig av destruktiva konfliktbeteenden (Dijkstra, Barelds, Ronner, & Nauta, 2017; Feeney & Karantzas, 2017; Fowler & Dillow, 2011). Studiens syfte var dels att undersöka om samma individ använde sig av samma konfliktbeteende i en konflikt med en nuvarande och tidigare partner, samt dels att undersöka sambandet mellan anknytningsmönster och konfliktbeteenden mot både tidigare och nuvarande partner. Deltagarna (N = 48) besvarade ett webbaserat frågeformulär som behandlade generella frågor om deltagaren, konfliktbeteende mot tidigare respektive nuvarande partner, skattning av tidigare respektive nuvarande partners konfliktbeteende samt anknytning till tidigare respektive nuvarande partner. Resultaten visade ett starkt stöd för att kritik som konfliktbeteende användes likvärdigt mot tidigare och nuvarande partner, medan stödet var svagare för konfliktbeteendena förakt, försvar och undandragande. Otrygg undvikande anknytning var en prediktor för undandragande konfliktbeteende mot nuvarande partner, medan även otrygg ambivalent anknytning var en prediktor mot tidigare partner. Mot nuvarande partner var otrygg ambivalent anknytning en prediktor för konfliktbeteendena kritik, förakt och försvar. Mot tidigare partner var även otrygg undvikande anknytning en prediktor för förakt och försvar. Studiens tillämpning och betydelse för framtida forskning diskuteras.

Tilldelningsdatum2020-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareMarcus Johansson (Handledare) & Jimmy Jensen (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i psykologi

Kurser och ämnen

  • Psykologi

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

Nyckelord

  • anknytning
  • ambivalent
  • undvikande
  • konfliktbeteenden
  • relationskonflikter

Citera det här

'