“Det är där det börjar och vi skapar grunden och förutsättningarna för det livslånga lärandet”
: En kvalitativ intervjustudie om förskollärarens upplevelser av förutsättningar för att främja barns lärande och hälsa

  • Ana Grozdanovic
  • Petra Jörlenmark

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syfte: Syftet är att undersöka förskollärares upplevelser kring förutsättningarna för att främja barnens lärande och hälsa i arbetet. Frågeställning: Vilka möjligheter och hinder upplever förskollärarna i arbetet med att främja barns lärande och hälsa? Metod: En kvalitativ ansats valdes som metod i kombination med semistrukturerade intervjuer, då informanterna skulle utgå från sina egna reflektioner och erfarenheter. Öppna frågor tillämpades för att ge utrymme till informanternas egna åsikter och upplevelser. En innehållsanalys upprättades för att analysera resultatet och dela in det i kategorier samt subkategorier. Resultat: Resultatet visade att lärmiljön och lek upplevdes som två viktiga faktorer i barns lärande och hälsa. Språksvårigheter eftersom det förekom att några barn hade svenska som andra språk, förskolans ekonomi, samt stora barngrupper upplevdes vara hinder i förutsättningar av lärandet. Slutsats: Slutsatsen är att stimulerande lärmiljö samt leken är en av de grundläggande faktorer för att främja barns lärande. I kombination av inomhus och utomhusvistelse ges barnen goda förutsättningar för utveckling samt kunskap om natur och hälsa. Leken skapar dessutom ett ökat intresse och motivation för undervisningen. Bildstöd och digitala hjälpmedel såsom Ipad har en adekvat funktion och bidrar som ett komplement vid anpassning av undervisningen, främst vid språksvårigheter hos de barn som inte har svenska som modersmål. Hållbar utveckling och hälsa ligger i stort fokus på förskolorna, där barnen får lära sig om miljön samt vad kroppen behöver för resurser för att ha en god hälsa och bibehålla den.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareÅsa Bringsén (Handledare) & Gita Hedin (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

  • förskollärare
  • barn
  • lärande
  • hälsa
  • lärmiljö

Citera det här

'