Det är där man lär - lärarstudenter om kopplingen mellan teori och praktik på Högskolan Kristianstad

 • Gustaf Nilsson
 • Linda Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Teori och praktik är två begrepp som inte bör ses skilda åt. Teorin ligger som grund för praktiken och vice versa. Lärarutbildningen på Högskolan Kristianstad ämnar tydliggöra vetenskapens roll i utbildningen samt kopplingen mellan de teoretiska studierna och det praktiska utövandet av yrket, vilket även står i regeringens proposition 1999/2000:136 Den nya lärarutbildningen. Ambitionen är att studenter efter genomgången utbildning ska vara utrustade med ett reflekterande tankesätt och vara beredda på att förändra den skolvärld de möter, inte anamma rådande kultur. Men hur uppfattar lärarstudenterna att detta syfte uppnås? Genom en kvalitativ studie i form av enkäter och intervjuer framgår att kopplingen är otydlig och att studenterna på Högskolan Kristianstad säger sig sakna viktiga delar. Uppgifterna är dåligt motiverade och uppföljning saknas, vilket i vissa fall medför att de inte görs. Detta gör att studenterna missar det tänkta reflektiva inslaget. Till detta kommer att studenterna tycks uppleva en press på att klara av alla uppgifter och är genom detta oförmögna att ta till sig frågor som inte står i direkt anknytning till deras omedelbara situation. För att höja kvalitén på den VFU som ingår i lärarutbildningen måste alltså syftet med de uppgifter som tilldelas studenterna tydliggöras samt uppföljas för att de ska uppfattas som meningsfulla.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '