Det är de små sakerna som gör den stora skillnaden
: att möta barn med autism i skolan

 • Helene Lennartsson
 • Lisette Marklund

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Syftet med föreliggande studie är att utifrån lärares perspektiv bidra med kunskap rörande vilket stöd elever med autismdiagnos ges i skolan samt hur lärare bedömer sin egen kompetens gällande autism. Vidare syftade studien till att belysa specialpedagogens uppfattning kring hur stödet till elever med autismdiagnos ska utformas. Genom enkäter till 50 lärare och fokusgruppintervju med tre specialpedagoger inhämtades studiens empiri. Resultatet visar att individuella lösningar är viktiga, att lärare önskar mer kompetens rörande autism, att specialpedagogerna främst stöttar lärarna i dokumentationsarbete samt genom handledning och genom att samverka med externa aktörer. Vidare visar studiens resultat att särskilda undervisningsgrupper ibland är nödvändiga. Studiens viktigaste kunskapsbidrag är vikten av de små individuella lösningarna samt att ett arbetssätt som gynnar elever med autism även gynnar övriga elever.

Tilldelningsdatum2018-juni-27
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Östlund (Handledare) & Helena Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • anpassningar
 • autism
 • delaktighet
 • inkludering
 • lärare
 • lärmiljö
 • specialpedagogik
 • särskilt stöd
 • undervisning

Citera det här

'