”Det är ett val jag gör hela tiden”
: analoga och digitala skrivverktyg

  • Emma Condrup

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med forskningsstudien är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur lärare väljer att använda analoga och digitala skrivverktyg i sin skrivundervisning samt hur de motiverar sina val av skrivverktyg för elevers skrivutveckling. Genom semistrukturerade djupintervjuer samlades både kvantitativ och kvalitativ data in som kunde analyseras och reflekteras över samt sättas i relation till den tidigare forskningen. Sammanfattningsvis visade forskningen att lärare använder skrivverktygen olika och olika mycket. Lärare väljer att använda analoga skrivverktyg när elever behöver träna sin finmotorik, studieteknik eller skriva korta texter. Digitala skrivverktyg används däremot när eleverna skriver längre texter och när fokus är på innehållet i texten. Lärares motivering varierar dock till sin användning för de olika skrivverktygen men i bakgrunden av deras val finns där en medvetenhet.

Tilldelningsdatum2021-feb.-04
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Daniel Möller (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • analoga skrivverktyg
  • digitala skrivverktyg
  • skrivutveckling
  • skrivverktyg
  • undervisning

Citera det här

'