"Det är här jag ska bygga mitt liv"
: en kvalitativ intervjustudie av flyktingars subjektiva integration i Kristianstads kommun

 • Michaela Folkesson
 • Nanette Nyström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sveriges regering har tagit fram en integrationsproposition som har syftat till att arbeta från ett invandrarperspektiv- till ett integrationsperspektiv. Propositionen har sin utgångspunkt i det mångkulturella Sverige om vuxit fram, och därmed ämnat hitta verktyg och faktorer viktiga i en integrationsprocess. Studien har haft för syfte att undersöka flyktingars subjektiva integration i Kristianstads kommun. Studiens avsikt har varit, att genom kvalitativa intervjuer, identifiera faktorer som fördelaktiga- men även svåra i informanternas subjektiva integrationsprocess. Studien använder sig av Känsla av sammanhang och ett systemteoretiskt perspektiv som teoretiska utgångspunkter. Teorierna används i analysen, som en möjlig förståelse för de faktorer informanterna lyfter fram gällande den subjektiva integrationen. Resultatet för studien är att indikatorer för studiens informanters integration är; delaktighet, utanförskap och livschans. Det är samlade begrepp de har kopplat till sin egen integration. Känsla av sammanhang används sedan som en förståelse för informanterna, där den individuella upplevelsen av en känsla av sammanhang kan användas som en uppfattning för minoritetsgruppen. Det systemteoretiska perspektivet har använts för att se integration inte enbart som flyktingarnas egen process utan mer som ett sätt att se och förstå samhällssystemen i sig. Systemen i samhället kan verka främjande för alla individer om systemen är interaktiva och öppna. Integration sätts därmed i ett annat perspektiv, än den så vanliga diskursiva problematiken; ”vi-och-dem”. Integration är en ömsesidig process, och bör eftersträvas av samtliga befolkningsgrupper i samhället, och ansvar bör därmed inte enkom läggas på de som ska integreras.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOscar Andersson (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • delaktighet
  • integration
  • kasam
  • livschans
  • subjektiv integration
  • systemteori
  • utanförskap

  Citera det här

  '