”Det är inte alltid man får sin vilja igenom”
: En studie om förskollärares uppfattningar gällande barns delaktighet och inflytande i förskolan

 • Pernilla Olsson
 • Linda Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studiens fokusområde har sitt ursprung från dels diskussioner med pedagoger ute i verksamheten gällande barns delaktighet och inflytande, men också i förhållande till den forskning som finns inom området som visar att pedagoger styr verksamheten i förskolan. Syftet med den kvalitativa studien har varit att undersöka förskollärares uppfattning gällande barns delaktighet och inflytande för att tydliggöra hur de definierar begreppen, vad de anser vara viktigt och hur de arbetar med detta i förskolan. Studiens empiri har samlats in genom intervjuer med fyra förskollärare vilket har transkriberats, sammanställts och tolkats för att finna mönster. Resultatet visade att arbete med barns delaktighet och inflytande anses som en viktig del men det finns utmaningar med arbetet i relation till påverkansfaktorer som kommunikation, maktfördelning och miljö.

Tilldelningsdatum2019-jan.-14
OriginalspråkSvenska
HandledareIngmarie Bengtsson (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • delaktighet
 • inflytande
 • förhållningssätt
 • kommunikation
 • maktfördelning
 • miljö

Citera det här

'