"Det är inte bara det man lär sig, att leka"
: En studie om pedagogers syn på lek och lärande

 • Sofia Jensen
 • Emmie Svensson

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Studien behandlar barns lek i förhållande till lärande utifrån pedagogers perspektiv. Syftet är att undersöka pedagogers syn på lek i förhållande till lärande. I forskningsbakgrunden lyfts tidigare forskning kring lek och lärande, samt den relation som finns emellan de. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med hjälp av metoden fokusgruppsintervju, även kallad fokusgrupp, som innebär att en grupp människor samlas och får under begränsad tid diskutera ett givet ämne med varandra. Ur ett postmodernt perspektiv bearbetades sedan det insamlade materialet. Resultatet visar att pedagogerna väljer att se lek och lärande som oskiljaktiga. Det är de vuxna som, med hjälp av sin makt i form av kunskap, tillskriver leken ett lärande där det finns en syn på barnet som att de leker för att det är roligt. En uppfattning hos pedagogerna är att det är de vuxna som behöver synliggöra lärandet för att barnet ska få en medvetenhet om vad och att de har lärt.

  Tilldelningsdatum2011-feb.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCharlotte Tullgren (Handledare) & Bengt Selghed (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • lek
  • lärande
  • förskola
  • fokusgruppsintervju
  • postmodernism

  Citera det här

  '