“Det är inte mitt ansvar”
: En allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med psykisk ohälsa i den somatiska vården

 • Elin Lundmark Edenborg
 • Ida Hermansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Psykisk och somatisk samsjuklighet förekommer, därför kan personer med psykisk ohälsa behöva vårdas utanför den psykiatriska vården. Sjuksköterskors bemötande påverkar hur patienten upplever mötet. Personer som blir bemötta med vänlighet och nyfikenhet har en mer positiv upplevelse av vården. Enligt Halldórsdóttirs samspelsteori byggs då metaforiska broar, medan ett respektlöst och negativa bemötandet bygger murar. För att förbättra upplevelsen av vården är det viktigt att ta reda på hur sjuksköterskor i den somatiska vården upplever att det är att vårda personer med psykisk ohälsa. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård. Metod: Designen är allmän litteraturöversikt med kvalitativ forskning som resultatunderlag. Artikelsökningar gjordes i tre databaser. Litteraturöversikten har deduktiv ansats med utgång från Halldórsdóttirs samspelsteori. Resultat: Resultatet baseras på tio artiklar med olika kontext och från olika delar av världen. Huvudkategorier hämtades utifrån Halldórsdóttirs samspelsteori; att bygga murar och att bygga broar. Utefter fynden i artiklarna bildades underkategorier. Diskussion: Metoddiskussionen utgår ifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. Resultatdiskussionen tog upp att rädsla för psykisk ohälsa bygger murar i vårdrelationen. Likaså byggs murar av tids- och resursbrist och inställningen “det är inte mitt ansvar”. Kunskap och erfarenhet bygger broar. Ett etiskt perspektiv och ett samhällsperspektiv diskuterades. Förslag för vidare forskning presenteras.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGabriella Nilsson (Handledare) & Kerstin Blomqvist (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • Sjuksköterska
 • bemötande
 • psykisk ohälsa
 • somatisk vård
 • litteraturöversikt
 • Halldórsdóttirs samspelsteori

Citera det här

'