”Det är ju en sorts demokrati att man inte håller med varandra”
: Samhällskunskapslärares demokratiundervisning i möte med ett polariserat samhällsklimat

  • Maria Stenfeldt

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Föreliggande uppsats är en intervjustudie med lärare som undervisar i samhällskunskap i en svensk kontext. Bakgrunden utgörs av ett upplevt polariserat samhällsklimat, och studien vill undersöka om och hur detta möjligen påverkar lärares val i sin demokratiundervisning. Undersökningen genomfördes utifrån ett ramfaktorteoretiskt perspektiv, där påverkan av vissa yttre ramfaktorer särskilt efterfrågades. Resultatet visar att de intervjuade upplever att skolans undervisning om och i demokrati för närvarande är väl förankrad i både styrdokument och organisation. Utifrån sitt personliga professionella kunnande, med styrdokumentens givna ramar och med ett tydligt stöd från skolledning ser de sig ha goda möjligheter att utforma sin undervisning fritt, utan yttre olämplig påverkan. Studien visar dock att ett hårdnande samhällsklimat med elever som visar våldsamma tendenser samt skärpta motsättningar i den politiska samhällsförståelsen riskerar att utmynna i en lärarkår som uttrycker sig alltmer försiktigt. En ökad mängd synpunkter från vårdnadshavare och risken att bli exponerad på sociala medier i sin lärarroll påverkar inte lärarnas undervisning konkret, men utgör en viss oro. De intervjuade uttrycker farhågor kring det man uppfattar som en devalvering av demokratiska värden i samtiden och menar att det finns anledning att vara uppmärksam och vidta åtgärder för att trygga demokratiundervisningen i skolan.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareStaffan Stranne (Handledare) & Ingemar Ottosson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Samhällsklimat
  • demokratiuppdraget
  • kontroversiella frågor
  • lärares uppfattningar
  • olämplig påverkan

Citera det här

'