”Det är ju inte så att man går livet fram utan att komma i konflikt med någon”
: En diskursanalys av hur lärare i fritidshem konstruerar bilden av konflikter och konflikthantering

  • Paulina Nilsson
  • Sandra Palmberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Faktum är att begreppet konflikt inte nämns i skollagen, trots att konflikter är en del av det sociala livet och skolans värld är full av sociala relationer. I den aktuella läroplanen nämns konflikter och arbetet med konflikter enbart i förskoleklassens samt fritidshemmets del. Undervisningen i fritidshemmet lägger en stor vikt vid elevernas sociala och emotionella utveckling. Tidigare forskning visar att bilden av konflikter och konflikthantering skiljer sig åt mellan lärare. Genom individuella, semistrukturerade intervjuer som metod samt diskursanalys som teoretiskt ramverk syftar denna studie att bidra till en ökad kunskap om hur bilden av konflikter och konflikthantering konstrueras i språkbruket hos lärare i fritidshem. Frågeställningarna som besvarats i denna studie är: Hur beskriver lärare i fritidshem sitt arbetssätt med konflikthantering? Hur beskriver lärare i fritidshem elevernas behov av konflikthantering? Hur konstrueras begreppet konflikt av lärare i fritidshem? Studien fann tre olika diskurser som i viss mån står i kontrast till varandra, såväl som de lutar sig mot varandra och upprätthålls i en växelverkande symbios. En bild av lärarens ansvarsposition i konflikthanteringen växer fram, begreppet konflikt konstrueras som ett oundvikligt hot och eleven målas upp som en individ som inte bara nu, utan framför allt i sitt kommande liv, ska formas till att fungera i ett demokratiskt och fredligt samhälle.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledarePatrik Ehrlow (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Fritidshem
  • konflikt
  • konflikthantering
  • diskursanalys

Citera det här

'