”Det är ju liksom aldrig barnen som har utmaningarna”
: Kartläggning i förskolan

  • Jessica Johansson
  • Sofie Helgesson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I läroplanen för förskolan (Lpfö 18, 2019) står det att barn som är i behov av särskilt stöd har rätt att få utbildningen utformad utifrån sina behov. Studiens syfte är att undersöka vad som är avgörande för att en pedagogisk kartläggning ska utformas dvs. hur rektor, specialpedagog och förskollärare samarbetar i upprättandet av en pedagogisk kartläggning och hur förskolors kartläggningsmallar är uppbyggda. Studien vilar på en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer och den teoretiska utgångspunkten grundar sig i Bronnfenbrenners (1994) ekologiska systemteori. Informanterna som medverkar i studien är rektorer, specialpedagoger och förskollärare från en kommunal och en privat enhet. De tomma pedagogiska kartläggningsmallarna från informanternas enheter analyserades utifrån en granskningsmall som vi skapat. Studiens resultat visat att arbetet med pedagogisk kartläggning skiljer sig mellan kommunal och privat verksamhet. Detta kunde ses Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se
både i de pedagogiska kartläggningsdokumenten och i intervjuerna. Utifrån hur informanterna svarade i intervjuerna kunde vi se att utformningen av de pedagogiska kartläggningsdokumenten stämde överens med varandra. Studiens informanter benämner vikten av att synliggöra personalens förhållningssätt och bemötande då det kan vara avgörande när en pedagogisk kartläggning ska upprättas. Organisationerna ingår i ett makrosystem (Bronfenbrenner, 1994) där barnsyn, förhållningssätt, bemötande och värderingar genomsyrar mikro, meso och exosystemen. Samarbetet och syftet kring varför en pedagogisk kartläggning görs skiljer sig en del mellan de olika enheterna. Likaså gäller även hur organisationen ser ut med rektor, specialpedagog och förskollärare vilket då även påverkar hur samarbetet ter sig. Studien visar att arbetet med pedagogisk kartläggning är komplicerat och att det gör skillnad ifall specialpedagog arbetar nära verksamheten eller centralt vilket gör att detta behöver diskuteras utifrån att förskolans uppdrag är att sätta barnets bästa i fokus.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLinda Petersson-Bloom (Handledare), Tina Kullenberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Ekologisk systemteori
  • Förskola
  • Pedagogisk kartläggning i förskola
  • Samarbete i förskolan

Citera det här

'