"Det är ju viktigt att vägleda rätt"
: En kvalitativ studie om hälsa och delaktighet inom Arbetsförmedlingens etableringsarbete

 • Alma Efendija
 • Jennifer Tónlist

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrunden till denna studie bygger på sambandet mellan delaktighet och hälsa. Tidigare studier visar att tillgänglighet till integrationsinsatser ökar hälsan hos den aktuella målgruppen. Syftet med studien var att undersöka om Arbetsförmedlingens etableringsarbete i Kristianstad använder sig av ett hälsofrämjande perspektiv, genom att fokusera på vilka faktorer som enligt arbetsförmedlarna har betydelse för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, samt hur det påverkar nyanländas delaktighet i samhället. Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi har samlat in material genom semistrukturerade intervjuer med arbetsförmedlare. För att analysera materialet användes innehållsanalys. Resultatet visar att språket, samt tillgång till arbetslivserfarenhet genom etableringsinsatser är avgörande faktorer för att nyanlända ska kunna integreras i arbetslivet. Ett annat fynd var att kulturella faktorer påverkar etableringen för nyanlända, inte minst då språket också utgör ett hinder för kommunikation. En problematik som framkom under intervjuerna var att arbetsförmedlarna ansåg att det fanns vissa brister i regelverket kring etablering i form av homogenisering av vilka insatser som är tillgängliga för målgruppen. Arbetsförmedlarna upplevde att detta påverkade möjligheterna att individualisera insatser för nyanlända. 

  Tilldelningsdatum2017-juli-04
  OriginalspråkSvenska
  HandledareOscar Andersson (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • integration
  • etablering
  • språk
  • empowerment
  • delaktighet

  Citera det här

  '