"Det är vi som ska göra skillnad"
: - en kvalitativ studie ur ett elevperspektiv gällande hållbar utveckling och -konsumtion

 • Madeleine Stahlin
 • Anna Hallström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att ur ett elevperspektiv få en uppfattning om hur ungdomarna ser på konsumtion och konsumtionsvanor i förhållande till ett hållbart samhälle.

  Teoretiska utgångspunkter grundar sig bland annat utifrån konsumtionssamhället enligt professor Zygmunt Bauman och konsumtionssamhällets drivkrafter enligt professor Mats Alvesson.

  Metoden som använts i studien är fokusgruppsintervjuer där fakta samlats in med hjälp av diktafon och videokamera.

  Resultatredovisningen består utav ungdomarnas yttrande och kommentarer samt analys och tolkning utifrån dessa.

  Ungdomarna som är uppvuxna i ett informations- och konsumtionssamhälle verkar vara medvetna när det gäller sin påverkanskraft mot ett hållbart samhälle genom sin konsumtion, såväl kortsiktigt som långsiktigt, lokalt som globalt. Skillnad mellan könen visade sig vara en faktor som framkom i studien när det gäller engagemang och vilja till förändring mot ett mer hållbart samhälle.

   

   

  Tilldelningsdatum2010-jan.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Burstedt (Handledare) & Ingrid Lindahl (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • konsumtionssamhället
  • hållbar utveckling
  • hållbar konsumtion
  • det livslånga lärandet

  Citera det här

  '