“Det behövs mer kunskap om att det egentligen inte är någon konstighet. Det är bara en människa som fungerar på ett annat sätt.”
: En kvalitativ intervjustudie om att främja en god lärmiljö för elever med NPF

 • Elina Lindmark
 • Sofie Ström
 • Linnéa Persson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Folkhälsan förbättras stadigt genom åren och de folkhälsopolitiska målområdena
och globala målen strävar efter att främja hälsan i befolkningen. Hälsans
bestämningsfaktorer är avgörande för att uppnå en god hälsa. Allt fler barn och
unga diagnostiseras med någon form av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF) och personer som inte får stöd och behandling riskerar att utveckla
ohälsosamma levnadsvanor. Skolan är en viktig arena för barn och unga med NPF
då det är där de tillbringar större delen av sin vakna tid. Skolan har därav ett
avgörande ansvar att skapa en stödjande miljö som främjar deras välbefinnande
och hälsa och möter varje elevs unika behov. Syftet var att undersöka
skolpersonalens erfarenheter av att främja en god lärmiljö för elever med NPF i
grundskolan. Metod: Studien var induktiv och hade en kvalitativ ansats. Den
metod som använts i denna studie var semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna
genomfördes främst på plats men ett fåtal över telefon eller Teams. Konklusion:
relationer har stor betydelse och avsaknaden av relationer kan ge negativa
konsekvenser. Användning av befintligt material och att flexibelt anpassa det för
elever med NPF ansågs vara en viktig aspekt i resultatet. Vidare studier som
inkluderar elever med NPF skulle kunna göras för att få reda på deras perspektiv
när det gäller deras lärmiljö, men att det dock kan vara etiskt utmanande att
genomföra en sådan studie.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareGita Hedin (Handledare) & Marie Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Folkhälsovetenskapligt program med inriktning beteendevetenskap

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • Folkhälsa
 • Hälsa
 • Lärmiljö
 • NPF
 • skola

Citera det här

'