Det behövs två sidor för att bygga en bro.
: En studie om vilka hinder och möjligheter fritidspedagoger uttrycker i ambitionen att skapa ett fritidshem för alla

 • Annie Karström
 • Malin Lindblad

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I Sverige utgör fritidshem en naturlig del av många yngre elevers hela skoldag. I skolan finns en strävan om att utveckla en skola för alla elever, att växa och utmanas i. Tidigare forskning har visat att, till skillnad från grundskolan och dess personal, är det inte givet att personalen i fritidshemmet ges samma möjlighet till specialpedagogisk vägledning.

I föreliggande studie undersöks hur sex fritidspedagoger beskriver sin syn på begreppet elev i behov av särskilt stöd. Likaså studeras vilka hinder och möjligheter som, enligt fritidspedagoger, upplevs för att kunna skapa ett fritidshem för alla. Empirin har genererats utifrån kvalitativa intervjuer, vilka har transkriberats och systematiskt bearbetats. Teoretiskt utgår studien från de specialpedagogiska perspektiven.

Resultatet visar att fritidspedagoger sällan ger uttryck för begreppet elev i behov av särskilt stöd, utan istället uttrycker sig i utsagor om elever med behov och som avviker. Det i sin tur kan leda till att det blir svårare att skapa ett fritidshem för alla. Fritidspedagogernas utsagor vittnar också om att fritidshemmet många gånger saknar förutsättningar i form av tid, planering och ekonomi. Samtidigt uttrycks önskan om ett samarbete med såväl grundskolans personal som med specialpedagog.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Nilfyr (Handledare), Linda Plantin Ewe (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • kategoriskt perspektiv
 • fritidshem
 • fritidspedagog
 • relationellt perspektiv
 • specialpedagog
 • specialpedagogik
 • särskilt stöd

Citera det här

'