"Det blir ingen naturvetenskap om inte vi sätter ord på det"
: En fokusgruppsstudie om naturvetenskap i förskolan

 • Lena Grundin
 • Annika Lundberg

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien har varit att studera hur förskollärare uppfattar sitt pedagogiska arbete med barns intresse för naturvetenskap i förskolan vid gruppdiskussion med andra för­skollärare. Vi har undersökt på vilket sätt förskollärare uppfattar: hur de utmanar barns lärande i naturvetenskap, hur barn visar intresse för naturvetenskap samt hur de fångar upp barns visade intresse i naturvetenskap. Studien är utförd som en fokusgruppsunder­sökning där två grupper legitimerade förskollärare verksamma i förskola har intervjuats. Det empiriska materialet har transkriberats och analyserats utifrån en fenomenografisk forskningsansats. Resultatet redovisas i teman (bakgrund och förutsättningar, strategier att utmana barns lärande samt fånga upp barns intresse, verktyg och barns intresse) och i kategorier (benämna begrepp, medforskande, miljö och material, observera, pedagogens kompetens, reflektion, skapad aktivitet, skolförberedande, uppmärksamma fenomen och visar intresse). De viktigaste resultaten vi ser i studien är att förskollärarna i fokusgrup­perna talar om att det behövs kunskap för att kunna arbeta med naturvetenskap i försko­lan, de talar om att ställa frågor och vara medforskande samt att observera barnen för att kunna fånga upp barns visade intresse i naturvetenskap.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barns visade intresse
  • being och becoming
  • fenomenografi
  • fokusgruppsstudie
  • förskola
  • förskollärares förhållningssätt
  • naturvetenskap

  Citera det här

  '