Det blir roligare när man kan läsa!
: Om grovmotorikens betydelse för avkodningsförmågan i åk 1

 • Sofia Berglund
 • Ylva Croona

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Den tidiga läsutvecklingen lägger grunden för ett livslångt lärande. Den nedåtgående trenden beträffande svenska elevers läsutveckling parallellt med rapporter om barns stillasittande gör oss som blivande speciallärare inom språk-, skriv- och läsutveckling därför oroade. Under våra yrkesverksamma år som lärare har vi tyckt oss se en koppling mellan lässvårigheter och motoriska svårigheter. Vi såg inom ramen för vårt examensarbete en möjlighet att undersöka detta område. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan motorisk och kognitiv förmåga. Vi valde att rikta vår studie mot de specifika områdena avkodningsförmåga och grovmotorik då vi i vår forskningsöversikt fann en kunskapslucka. Utifrån Skolverkets garanti för tidiga insatser valde vi att rikta vår forskning mot åk 1. Studien syftar till att synliggöra en eventuell korrelation mellan variablerna avkodningsförmåga och grovmotorisk förmåga och om strukturerad träning av grovmotoriska funktioner kan påverka avkodningsförmågan positivt. I studien ingick 40 elever. Empiri insamlades genom kvantitativa tester för att mäta elevernas avkodningsförmåga och grovmotoriska förmåga. En åtta veckors interventionsperiod med strukturerade, grovmotoriska aktiviteter genomfördes därefter i en experimentgrupp. Elevernas förmåga följdes slutligen upp med nya tester. Studien bygger på mixad metod med kvalitativa inslag i bearbetning och analys. Utifrån vår analys av studiens begränsade empiri konstaterades en relativt stor korrelation mellan avkodningssvårigheter och grovmoriska svårigheter. Resultatet visade också en viss effekt för avkodningsförmågan av strukturerad, grovmotorisk träning för elever med avkodningssvårigheter i åk 1. Vi anser att resultatet av vår studie tangerar speciallärarens samtliga områden; undervisa, utreda och utveckla och är av värde för såväl förebyggande och främjande som åtgärdande arbete.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabet Radeklev (Handledare), Sofia Lindberg (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • avkodning
 • grovmotorik
 • KASAM
 • korrelation
 • livslångt lärande
 • läsförmåga

Citera det här

'