”Det blir svårt att hinna med allting”
: en studie om förskollärares undervisning om olika kulturer och olika språk i förskolan

 • Magdalena Lingman
 • Matilda Sjöstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att lära barn om olika kulturer och språk och vilken betydelse avdelningsmiljön har i detta arbete. I studien jämförs även om det finns skillnader i arbetssätt hos förskollärare beroende på om de arbetar i en mångkulturell eller i en monokulturell förskola. Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där intervjuer genomförts med fem förskollärare på fyra olika förskolor. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit ett interkulturellt förhållningssätt och en interkulturell pedagogik ur ett didaktiskt perspektiv. Studiens resultat visar att arbetet med att lära barn om olika kulturer och språk lätt glöms bort på monokulturella förskolor på grund av brist av språklig och kulturell påverkan. Resultatet visar även att undervisningen om kulturer och språk oftast är spontan och på barnens initiativ, i form av frågor, på både mångkulturella och monokulturella förskolor. Resultatet om vilken betydelse avdelningsmiljön har visar att den utformas efter det tema som är aktuellt, vilket gör att olika kulturer och språk inte är fokus i miljön. Däremot används olika sorters pedagogiskt material, till exempel böcker, spel eller appar om olika kulturer och språk för att barnen ska få uppleva likheter och skillnader på ett avslappnat sätt i sin vardag.
Tilldelningsdatum2021
OriginalspråkSvenska
HandledareTina Kullenberg (Handledare) & Håkan Sandgren (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Kurser och ämnen

 • Pedagogik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nyckelord

 • Interkulturalitet
 • mångkulturalitet
 • förskola
 • förskollärare
 • barn
 • kultur
 • språk
 • avdelningsmiljö

Citera det här

'