”Det brinner!” - Lek och naturvetenskap i utomhusmiljö
: Förskollärarens roll för barns lärande i tematisk undervisning

 • Dahl Felicia
 • Sandra Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Vårt examensarbete grundar sig på en observation från en förskola. Syftet har varit att undersöka hur en förskollärare kan ge barnen möjlighet att lära om lek och utforska det naturvetenskapliga fenomenet eld genom lek i utomhusmiljö. Vi har fokuserat på förskollärarens verbala och praktiska tillvägagångssätt. Materialet har samlats in vid ett tillfälle med hjälp av en kvalitativ metod i form av filminspelning, fältanteckningar och observation. Vi har tillsammans med förskolans arbetslag planerat en undervisningsaktivitet om eld och regellek. Undervisningsaktiviteten har genomförts av en förskollärare i arbetslaget vilket har blivit vårt underlag för analys. Analysen har gjorts i form av en tematisk analys där förskollärarens verbala och praktiska tillvägagångssätt har analyserats i förhållande till utvecklingspedagogiken. Resultatet visade att förskolläraren kommunicerade genom att ställa öppna frågor och utforskade tillsammans med barnen med hjälp av material och sinnen. Utomhusmiljön användes till viss del av förskolläraren under undervisningsaktiviteten genom att hon använde en utomhusgrill och en gräsplätt som fanns på förskolans gård. I diskussionen lyfts förskollärarens verbala och praktiska tillvägagångssätt fram i förhållande till lek, naturvetenskap och utomhusmiljö. Vi avslutar examensarbetet med en slutsats.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMarie Fridberg (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • lek
 • naturvetenskap
 • utomhusmiljö
 • tematisk undervisning
 • förskollärare
 • medforskare
 • lärandets objekt
 • lärandets akt

Citera det här

'