Det flippade klassrummet
: ur ett elevperspektiv

 • Ida Peters

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Studien, som utfördes på en kommunal gymnasial och vuxenutbildning, syftar till att undersöka elevers uttryckta uppfattningar av fenomenet "det flippade klassrummet". Det flippade klassrummet är ett arbetssätt som innebär att det som traditionellt sker i klassrummet nu äger rum i hemarbetet och tvärtom. Informanterna, eleverna, fick först uppleva det flippade klassrummet genom att deltaga i lektioner planerade utifrån arbetssättet. Därefter intervjuades de i olika former. Intervjuerna transkriberades och analyserades vilket genererade fem olika kategorier där eleverna på skilda sätt uttrycker sig om det flippade klassrummet. Den första kategorin fick benämningen "flippa klassrummet – teknik och lärande" där uttryckta uppfattningar som berör användningen av den digitala tekniken sorterats in. Den andra kategorin som uppkom vid analysen behandlar uttryckta uppfattningar där eleverna diskuterar hur det flippade klassrummet leder till en anpassning till samhällsförändring. Den tredje kategorin benämns "flippa klassrummet-leder till förändrat klassrumsklimat" där elever uttrycker att det flippade klassrummet erbjuder ett annat klassrumsklimat, i detta fall exempelvis gällande struktur och diskussioner. Den fjärde kategorin berör elevsvar där eleverna uttrycker att det flippade klassrummet leder till effektivt lärande, både i form av direkta effekter men även indirekta effekter. I den femte och sista kategorin behandlar elevsvar där eleverna uttrycker sig om hur det flippade klassrummet inverkar på dem, i både positiv och negativ mening. Resultatet visar att eleverna överlag uttrycker sig positivt om arbetssättet och påpekar både möjligheter och svårigheter. Dessa uttryckta uppfattningar kan och bör tas i beaktning av undervisande lärare.

  Tilldelningsdatum2014-dec.-01
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnders Eklöf (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Masterprogram i utbildningsvetenskap

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • flipped classroom
  • flippat klassrum
  • peer instruction
  • fenomenografi
  • elevperspektiv

  Citera det här

  '