“Det gör jag väldigt sällan”
: En enkätstudie om hur mellanstadielärare värderar, bedömer och arbetar multimodalt

  • Hampus Freccero
  • Malin Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Textskapandet i samhället har radikalt förändrats från att till stor del innehålla verbalspråklig text till att idag inkluderas av flera multimodala resurser. Framtidens samhällsmedborgare behöver därför få verktyg för att förstå och kunna producera dessa texter. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning lärare använder sig av multimodala textmöten och
textskapande såväl i den egna undervisningen som vid elevers textskapande. Uppsatsen undersöker hur lärare värderar och bedömer multimodala inslag och multimodala texter i förhållande till verbalspråkliga texter och hur lärare motiverar sina multimodala val såväl i den egna undervisningen som vid elevernas textskapande. För att besvara syftet användes en kvantitativ enkätundersökning med inslag av kvalitativa öppna frågor som genomförts med spridning i hela Sverige. Ett multimodalt socialsemiotiskt perspektiv har applicerats dels på enkätfrågorna men framförallt på analys och diskussion. Enligt resultatet arbetar lärarna i betydligt större utsträckning med multimodala inslag där elevernas kunskapsinhämtning är i fokus än när eleverna själva skulle producera multimodala texter. Vidare blir det tydligt att lärare värderar och bedömer verbalspråkliga texter högre än multimodala texter. Slutligen har lärare en positiv inställning till användandet av multimodalitet i undervisningen och majoriteten ser inga begränsningar med att arbeta multimodalt men några kategorier som var förekommande i fritextsvaren var tekniskt kunnande och tekniska resurser som begränsande det multimodala arbetet.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKristian Blomberg Kjellström (Handledare), Anna Smedberg Bondesson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • multimodalitet
  • textskapande
  • socialsemiotik
  • bedömning
  • årskurs 4-6

Citera det här

'