Det gör ont
: Läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin ur ett patientperspektiv.

 • Britt-Marie Larsson
 • Maria Crantz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  SYFTE: Syftet är att belysa patienternas upplevelse av läkemedelsfri smärtlindring med stöd av grindteorin.

  DESIGN: Litteraturstudie

  BAKGRUND: Kunskap om hur patienterna upplever läkemedelsfri smärtbehandling baserad på grindteorin, kan göra det lättare för den enskilda sjuksköterskan att fatta beslut om användande av dessa metoder.

  URVAL: Vetenskapliga artiklar med empiriska studier på vuxna publicerade mellan åren 2000-2012.

  METOD: Databassökningar och manuella sökningar

  RESULTAT: 14 studier med sammanlagt 1771 deltagarevisar att smärtlindringsmetoderna med stöd av grindteorin hade avsedd effekt på smärta. De gav även patienterna lindring vad avser oro och rädsla. Några av studierna tar även upp att patienterna fick en känsla av att själv kunna påverka smärtan. Metoderna som användes var såväl hudstimulerande, som kognitiva.

  SLUTSATS: Smärtlindring baserad på grindteorin, såväl hudstimulering som kognitiva metoder, är något som sjuksköterskan bör ha kunskap om och använda för att lindra smärta och oro/rädsla. Metoderna är även ett sätt att låta patienten känna sig delaktig, då speciellt de kognitiva metoderna.

  Tilldelningsdatum2013-feb.-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnneli Wigforss-Percy (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • icke-farmakologisk
  • läkemedelsfri
  • smärta
  • smärtbehandling
  • smärt-lindring
  • sjuksköterska
  • omvårdnad
  • grindteorin
  • komplementär
  • komplement
  • alternativ

  Citera det här

  '