”Det här luddiga genusperspektivet” Intervjuer med lärarstuderande om genus i lärarutbildningen och i yrkesrollen

 • Helena Magnusson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Studien utgår från ett genusperspektiv och har som syfte att beskriva vilka kunskaper om genus lärarstuderande uppfattar att de fått i sin lärarutbildning och hur man uppfattar att genuskunskaper kan omsättas i praktiken. Jag har intervjuat tre gymnasielärarstuderanden, som läser sista terminen på AU60 på högskolan i Kristianstad. Resultaten från intervjuerna har kategoriserats och mynnat ut i tre teman, genusalibi, genusambivalens och genusförsök. Resultaten visar bland annat på skilda uppfattningar om lärarutbildningen tar upp genus eller inte, vilket kan förstås mot en bakgrund av hur informanterna uppfattar genus.

  Genuskunskaperna som informanterna fått i sin utbildning har till största delen handlat om att flickor och pojkar bemöts på olika sätt i skolan, vilket jag bedömer som en icke- könsmedveten pedagogik. Genusbegreppet uppfattas i vissa fall som luddigt och märkvärdigt. Det framkommer även att den egna förståelsen av genus är förknippad med hur man tänker sig arbeta med genus som lärare. I diskussionsdelen belyses bland annat problematiken med att genus inte genomsyrar lärarutbildningen eller behandlas på ett sätt som ger djupare kunskaper.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '