”Det handlar först och främst om att känna sig trygg”
: Lärares erfarenheter av engelskundervisning som främjar det muntliga deltagandet på engelska

 • Maja Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med studien synliggöra hur lärare arbetar för att öka elevers vilja att kommunicera på engelska under engelsklektioner. Studien har en kvalitativ ansats då den ämnar undersöka lärares erfarenheter av undervisning som gynnar elevernas muntliga deltagande. Den insamlade empirin baseras på semistrukturerade intervjuer med undervisande engelsklärare. I resultatet framgår att lärare planerar för mer muntligt aktivt deltagande på engelska. Hur lärare planerar och arbetar är enligt dem beroende av klassen som undervisas. Gemensamt för alla lärare i studien var att klassrumsklimatet påverkar elevernas vilja att tala engelska och att klassrumsklimatet är något som arbetas på under en lång tid. Vidare beskriver lärare i studien att de inte enbart kan följa läroböckerna i engelska, de måste själva göra något av innehållet för att främja det muntliga deltagandet. Arbete i mindre grupper eller par rekommenderades av samtliga lärare för att eleverna skulle vilja delta muntligt.

Vidare ämnade studien att synliggöra hur samma lärare arbetar med de elever som inte alls deltar muntligt på engelska. Resultatet visar att lärare arbetar på i stort sett liknande sätt som de gör med övriga elever. Lärare låter inte eleverna vara och förväntar sig att de ska börja tala. Gruppstorlekar minskas ned och ingen elev tvingas till att tala inför hela klassen. Relationen mellan lärare och elev är viktig för att eleven ska våga be om hjälp och för att läraren ska kunna ta reda på hur de ska möjliggöra för eleverna att delta muntligt.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Freij (Handledare), Lena Ahlin (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • wtc
 • willingness to communicate
 • uwtc
 • unwillingness to communicate
 • främmandespråkängslan
 • flsa
 • mellanstadiet
 • engelskundervisning
 • årskurs 4-6

Citera det här

'