Det helägda kommunala aktiebolagets styrelses funktionella inriktning

 • Mattias Samuelssson
 • Henrik Winberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Sammanfattning

  Syftet med vår undersökning var att förklara det svenska helägda kommunala aktiebolagets funktionella inriktning. Helägda kommunala aktiebolag präglas av sin särart, de verkar under vissa regler och lagar som inte tillämpas på privata aktiebolag och har en politisk ägare, denna särart förväntade vi oss skulle påverka dess styrelses funktionella inriktning. Den största delen av tidigare studier angående styrelsens funktionella inriktning är utförda i den privata sektorn, vilket har inneburit att vi har utvecklat befintliga teorier med hänsyn till det helägda kommunala aktiebolagets särart. För att uppnå målet med vår undersökning valde vi att använda ett positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats. För att undersöka styrelsens funktionella inriktning har vi baserat undersökningen på institutionell-, agent-, stewardship- och public choice teori. Utifrån dessa teorier formulerade vi hypoteser för att på bästa sätt förklara det helägda kommunala aktiebolagets styrelses funktionella inriktning. För att undersöka fenomenet använde vi en kvantitativ tvärsnittsansats i form av en webbaserad enkät uppdelad efter en surveydel och en experimentell del. Undersökningen har baserats på ett urval av samtliga helägda kommunala aktiebolag i Sverige, vilket innebär att vi inte har begränsat oss geografiskt eller efter bransch eller storlek. Av totalt 1086 helägda kommunala aktiebolag ingick 278 i undersökningen, varav 38 besvarade enkäten. Undersökningen har gjorts på styrelseordföranden vilka vi ansåg borde ha bäst insyn i styrelsearbetet. Den data vi fick in genom enkätundersökningen bearbetade vi statistiskt i kalkylprogrammet Excell och i statistikprogrammet SPSS. Undersökningen resulterade i att vi kunde finna indikationer på att det helägda kommunala aktiebolaget är präglat av den institutionella miljö som det verkar i.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

  Citera det här

  '