Det individuella programmet - för alla

 • Camilla Kjellsson
 • Roger Tapper

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med vår undersökning är att bidra med kunskap om elevers upplevelser och erfarenheter av skolan i allmänhet och med fokus på gymnasieskolans individuella program i synnerhet. Genom att göra elevers röster hörda kan vi få perspektiv på de förändringar som gymnasiet och särskilt det individuella programmet står inför. Inledningsvis redogör vi för olika teoretiska utgångspunkter utifrån olika infallsvinklar, där vi lägger tyngdpunkten på makten, demokratin och det sociokulturella. Vidare presenterar vi olika forskares syn på skolan generellt, på det individuella programmet samt olika politiska beslut som i högsta grad påverkar den svenska skolan. Metoden vi använde oss av är kvalitativ eftersom vi genomförde en fallstudie, där vi intervjuade nio elever. I vår undersökning fann vi att de elever som studerade vid gymnasieskolans individuella program hade en positiv inställning till programmet. De såg en fördel i att studera i en klass med ett färre antal elever. De poängterade också pedagogens betydelse med avsikt på bemötande och arbetssätt. Vidare framhöll eleverna att de fick det stöd som många av dem upplevt sig sakna, främst under sin högstadietid. Avslutningsvis sade eleverna att de såg med stor tillförsikt på sin framtid då de alla hade planer och drömmar av något slag.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '