"Det ser inte bra ut"
: en studie om uppfattningen av gatutiggeri i Kristianstad

 • Wictor Gradner
 • Tara Mahfoudh

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Tiggeri som fenomen har på nytt blivit ett hett ämne för debatt både för allmänhet och i media. Åtgärder har diskuterats och motioner om förbud lämnas till socialnämnder i landet. I Kristianstad har det under de senaste två åren kommit personer hit från andra delar av Europa som ägnar sig åt gatutiggeri.

  Syftet med denna uppsats är att ta reda på privatpersoners, vissa myndigheters och andra aktörers uppfattning av personer som tigger på offentlig plats i Kristianstad. Vi har använt oss av en kombination av kvalitativ, kvantitativ och litteraturstudie som metod och vi har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv som grund. De aktörer och myndigheter vi tagit med i undersökningen är polis, socialtjänst, vakter, butiksägare och två andra biståndsverksamheter. Intervjuer har gjorts med aktörerna och myndigheterna och en enkätundersökning har gjorts med privatpersoner. En rad artiklar och historieböcker har gåtts igenom då tiggeri ju är ett historiskt fenomen såväl som ett nutida.

  Resultatet visar på en klar uppdelning i två läger gällande uppfattningar och åsikter om gatutiggare och tiggeri som fenomen. Majoriteten uttrycker ett missnöje och många föreslår åtgärder och insatser.

  Vår slutdiskussion präglas av våra egna tankar och värderingar som framkommit under arbetets gång, vilka vi försökt tona ner i resten av uppsatsen. 

  Tilldelningsdatum2013-sep.-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHans Knutagård (Handledare) & Agneta Abrahamsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Socionomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Socialt arbete (50402)

  Nyckelord

  • gatutiggeri
  • tiggare
  • tiggeri
  • bettleri
  • myndigheters syn
  • allmänhetens uppfattning
  • organiserat tiggeri
  • social konstruktionism
  • gåvan
  • rollteori
  • stämplingsteori

  Citera det här

  '