Det sista kapitlet
: sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

  • Ida Ericsson
  • Sandra Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Palliativ vård tar sin början när sjukdomen inte längre svarar på botande behandling och det är inte längre möjligt att förlänga patientens liv. Syftet med palliativ vård är att lindra lidande och främja livskvalitet samt även värna om patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Sjuksköterskans roll innefattar bland annat att koordinera vårdinsatser och vara en länk mellan olika professioner. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter på en palliativ vårdenhet. Metod: Metoden var kvalitativ litteraturöversikt med en systematisk litteraturöversikt som innehöll åtta artiklar hämtade från omvårdnadsdatabaserna Cinahl Complete och Pubmed samt två manuella sökningar. Artiklarna granskades utifrån Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier och analyserades utifrån Fribergs femstegmodell. Resultat: Resultatet presenteras under två huvudkategorier; känslor som uppstod av att vårda patienter och sjuksköterskans yrkesroll och livsuppfattning påverkades samt fyra subkategorier; sjuksköterskorna kände sig känslomässigt påverkade, sjuksköterskan kände ett ansvar gentemot familjen, att pendla mellan att vara professionell och personlig, existentiella tankar uppstod i mötet med patienter. Diskussion: Studiens kvalitet diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Fynden som lyftes fram i resultatdiskussionen var: sjuksköterskor känner sig påverkade känslomässigt, deras arbete kan leda till personlig och professionell utveckling, att de pendlar mellan att vara medmänniska och professionell vårdgivare samt att de reflekterade mer över sina egna liv.

Tilldelningsdatum2020-mars-26
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Angsmo (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • palliativ vård
  • sjuksköterska
  • vårdenhet
  • upplevelse

Citera det här

'