”Det specialpedagogiska arbetet är vår gemensamma uppgift, det kan inte hänga på en person”
: En studie om specialpedagogens uppdrag

  • Anna Lundin
  • Marie Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens utgångspunkt har sin grund i det faktum att specialpedagogens uppdrag inte finns preciserat i några styrdokument för skolväsendet. Avsaknad av precisering i styrdokument gällande specialpedagogens uppdrag, ger utrymme för tolkningsfrihet varav olika perspektiv, förväntningar och föreställningar på uppdraget bildar en lokalt förstådd yrkesroll. Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka arbetsuppgifter som ingår specialpedagogens uppdrag i grundskolan F-9, samt vilka faktorer som påverkar utformningen av den specialpedagogiska uppdraget. Studien syftar även till att undersöka rektorernas förväntningar på specialpedagogen. Studien utgick från följande forskningsfrågor: vilka faktorer påverkar specialpedagogernas uppdrag och dess utformning i de kontexter som studien beforskar? Vilka förväntningar har rektorer i studien på det specialpedagogiska uppdraget? Föreliggande studie har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuerna genomfördes med fyra specialpedagoger och fyra rektorer verksamma i fem olika grundskolor. Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av systemteori och professionsteori, som tillsammans bildar underlag för att analysera och diskutera studiens empiri. Studiens huvudresultat visar att det specialpedagogiska uppdraget är föränderligt och behovsstyrt och formas utifrån skolornas lokala behov. Studien visade även att rektorerna har en tydlig föreställning kring hur de vill att det specialpedagogiska uppdraget ska se ut i deras organisation. Samarbetet mellan rektorer och specialpedagoger lyftes fram i resultatet som en grundläggande förutsättning för att både rektorns- och specialpedagogens uppdrag ska vara genomförbara och framgångsrika.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJohanna Lüddeckens (Handledare) & Tina Kullenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Specialpedagogiskt program

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • det specialpedagogiska uppdraget
  • specialpedagogens professionella roll
  • rektorns förväntningar

Citera det här

'