"Det värsta som finns är när folk säger att: Du kan bara du vill.."
: en kvalitativ studie om hur personer med ADHD- diagnos skapar strategier för en hälsofrämjande livssituation

 • Lotta Karlsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den psykiska hälsan har stor betydelse för vårt välmående och ur folkhälsoperspektiv är det viktigt att plocka fram friskfaktorer som bidrar till ökad livskvalitet. ADHD, som är ett neuropsykiatriskt funktionshinder med svårigheter att reglera sitt beteende, är inget okänt fenomen och det är många som lever med det. Tidiga stödinsatser hjälper dessa individer till ett väl fungerande liv utan samsjuklighet, utanförskap, missbruk eller kriminalitet. Syftet med studien är att få en uppfattning om hur det är att leva med en ADHD- diagnos, vilka strategier som de utformat för att behålla hälsan. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie med en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden innehöll frågor som delades in i tillhörande teman. Materialet hanterades sedan utifrån kvalitativ innehålls analys. Sju informanter var intresserade av att ställa upp varav två senare lämnade återbud. Resultaten visade att informanterna var nöjda med en ställd diagnos som de fått genom utredning inom psykiatrin. Detta ledde till en självinsikt och strategier började utformas för att kunna hantera sin situation. Studien har påvisat att informanterna gemensamt önskade att stöd och insatser borde sättas in betydligt tidigare än vad de gör i nuläget och att en lösning på det är ökad kunskap och förståelse i omgivningen. Även genusperspektivet lyftes och informanterna var eniga om att de upplevde skillnader i beteendet mellan könen vilket ledde till att prognosen för flickorna försämrades jämfört med pojkarna. Ett samarbete mellan olika aktörer i samhället borde prioriteras för att säkerställa denna grupps förutsättningar för en god hälsa och ett fungerande liv. Ökad förståelse och kunskaper i funktionshindret är avgörande för de som har ADHD men minst lika viktigt är att omgivningen delar den.

  Tilldelningsdatum2013-juni-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Nilsson Lindström (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Hälsovetenskap (303)

  Nyckelord

  • psykisk hälsa
  • adhd
  • diagnos
  • friskfaktorer
  • strategier

  Citera det här

  '