Det var… en tysk, en svensk och en tiger… Svenska eftergifter mot Tyskland under Andra världskriget – en läromedelsanalys

 • Pernilla Månsson
 • Kristofer Rönström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete är en läromedelsanalys som baseras på svenska historieläroböcker för årskurs åtta och nio på högstadienivå. Arbetets innehåll behandlar svensk neutralitet och svenska eftergifter mot Tyskland under Andra Världskriget. Vi jobbar med följande problemfrågeställningar:

  - Hur skildras svenska eftergifter mot Tyskland under Andra Världskriget över tid i svenska historieläroböcker?

  - Hur förhåller sig läromedlen till rådande läroplaner och styrdokument?

  Urvalet av läroböcker/material för granskning i arbetet har baserats på tidsavståndet till arbetets historiska ämne. Den tidigaste utgivna boken vi utgår ifrån i vår studie är publicerad år 1963. Härmed uppskattar vi att det finns ett tillräckligt tidsutrymme för att ämnet – svenska eftergifter mot Tyskland under Andra världskriget och synen på svensk neutralitet – ska ha kommit till offentlig kännedom med starten i tidigt 60-tal. Den senast utgivna boken som använder i vår analys är utgiven år 2005. Anledningen till detta är att det är den senaste utgivna och användbara bok vi kunde finna. Utöver svenska eftergifter mot Tyskland kommer, som även nämnts ovan, synen på den svenska neutraliteten, i sammanhanget, studeras. Den analyserade böckerna kommer sedan att studeras i vilken mån de lever upp till sina aktuella läroplaner (lgr 62, lgr 69, lgr 80 och lpo 94). Böckerna granskas ur två utvalda forskningsmetoder; den hermeneutiska och den kvantitativa. Genom den hermeneutiska forskningsmetoden får vi chansen att tolka de läromedelstexter vi har framför oss – att försöka reda ut och finna tendenser kring ordval och faktainnehåll. Att använda en kvantitativ metod ger oss möjligheten att starkare belysa vårt resultat i analysen. Häri belyser vi antalet ord och begrepp – ofta tydliggöres detta i tabellform. Vi har ett förväntat resultat av vårt arbete vilket ska visa sig genom att antalet ord kring ämnet ska öka med tiden i de granskade läromedlen. Detta då ämnet blivit mer och mer aktuellt med tiden och nya rön och fakta förts till ytan – samhällsdebatten har blivit mer omfattande. Dock skiljer det verkliga resultatet starkt från detta genom att visa på väldigt skiftande kurva.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '