Det viktigaste är att ha hjärtat med sig
: En allmän litteraturöversikt om det vardagliga livet efter ett plötsligt hjärtstopp

  • Rebecka Johansson
  • Matilda Luusua

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Plötsligt hjärtstopp är ett tillstånd som kan drabba vem som helst. Snabb behandling i form av hjärt- och lungräddning är avgörande för överlevnad. Efter det akuta omhändertagandet väntar en lång återhämtningsfas. Många bibehåller en god fysisk förmåga, däremot kan långvariga komplikationer uppstå i form av kognitiv och/eller emotionell problematik. Sjuksköterskans roll är enligt ett personcentrerat förhållningssätt att göra överlevaren delaktig i sin vård. Syfte: Att belysa överlevares erfarenheter av det vardagliga livet efter ett plötsligt hjärtstopp. Metod: En allmän litteraturöversikt med kvalitativ ansats genomfördes baserat på 12 vetenskapliga artiklar. Artiklarna eftersöktes i databaserna Cinahl Complete och PubMed. Granskningen genomfördes enligt Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa studier. Analysen genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell. Resultat: Resultatet som framkom redovisas i form av två huvudkategorier: Fysiska utmaningar, Existentiell kris och fem subkategorier: Att lära känna sin kropp på nytt, Att leva med en ofullständig minnesbild, Oro att få ett nytt hjärtstopp, Medvetenhet om livets skörhet, Tacksamhet för en andra chans. Diskussion: Metoddiskussionen baserades på Shentons trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Resultatdiskussionen baserades på tre huvudfynd: Förändrad självbild, Ökat behov av information och Existentiella frågor.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Olsson (Handledare) & Marie Rask (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • erfarenhet
  • hjärtstopp
  • vardagliga livet
  • överlevare

Citera det här

'