Diabetes Mellitus Typ 2 hos barn
: sjuksköterskors beredskap att bemöta familjen

 • Anna Roos
 • Admira Spahic

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Bakgrund: Typ 2 diabetes mellitus har det senaste årtiondet ökat bland barn. Sjukdomen misstänks ha en mer aggressiv kroppspåverkan hos barn än vuxna samtidigt som de farmakologiska resurserna är begränsade för barn. Familjens livsstil har stor betydelse för att behandlingen ska bli framgångsrik men också för risken att insjukna. En ökande andel insjuknande skulle ställa nya krav på bemötande och kompetens inom vården. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors beredskap av att bemöta familjer med barn med T2DM på barnmottagning. Metod: Studien har en kvalitativ induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju deltagare och dessa analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I analysen framkom två huvudkategorier: Förutsättningar för beredskap och Faktorer som hindrade beredskap. Även sex underkategorier framkom: tidigare erfarenhet av närliggande områden, kunskap om betydelsen av ett gott bemötande och kommunikation, teamarbete med andra professioner, bristande rutiner och riktlinjer, brist på specifik kunskap om T2DM och ett nedprioriterad område inom vården. Slutsats: Det finns förutsättningar för ett gott bemötande av barn med T2DM och deras familjer samtidigt som luckor i vården behöver fyllas för att optimera beredskapen. 

Tilldelningsdatum2020-apr.-03
OriginalspråkSvenska
HandledareUlrika Olsson Möller (Handledare) & Liselotte Jakobsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • sjuksköterskor
 • beredskap
 • bemötande
 • barn
 • familjer
 • typ 2 diabetes

Citera det här

'