Diabetes typ 2- patienters upplevelser vid övergång till insulinbehandling
: En litteraturstudie

 • Anders Knutsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en progressiv sjukdom, vilket innebär att insulinbehandling krävs efter en tids sjukdom för att uppnå optimal glukoskontroll. Studier påvisar att patienter är negativt inställda gentemot insulin, vilket utgör hinder mot övergången till behandlingen.

  Syfte: Att belysa diabetes typ 2- patienters upplevelser vid övergång till insulinbehandling.

  Metod: En allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes för att undersöka patienternas upplevelser. Genom tillämpning av en kvalitativ innehållsanalys framställdes kategorier som presenterar studiens resultat.

  Resultat: Ur litteraturstudien framkom det att patienter upplevde farhågor gentemot övergången, vilka utgjorde den första kategorin som benämndes rädsla och oro. Farhågorna påvisades exempelvis grundas i rädsla för nålar och smärta vid injicering eller oro över att drabbas av hypoglykemi. Det framkom även att patienter hade missuppfattningar angående diabetes samt insulin, som resulterade i misstänksamhet gentemot behandlingsprocessen. Missuppfattningarna utgjorde studiens andra kategori som benämndes okunskap. Både farhågorna och kunskapsbristen resulterade i hinder för patienterna gentemot övergången till insulinbehandlingen.

  Tilldelningsdatum2016-juni-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareGerth Hedov (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • diabetes mellitus typ 2
  • insulinbehandling
  • transition
  • litteraturstudie

  Citera det här

  '