”Dialog med eleverna är ett av fundamenten i min profession”
: en enkätstudie om elevers delaktighet i val av anpassningar vid dyslexi

 • Marie Hahn
 • Jessica Ekenheim Sebina

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är att utreda hur speciallärares eller specialpedagogers tillvägagångssätt ser ut, när de tar reda på vilka anpassningar som gynnar elever med dyslexi. Detta undersöks genom att studera hur olika gymnasieskolor utformar anpassningar eller använder sig av de anpassningar som eleven har haft tidigare på högstadiet, samt ta reda på hur överlämning görs, mellan de stadierna. Studien förväntas öka förståelsen kring vikten av att erbjuda elever med dyslexi en ökad delaktighet i valen av anpassningar. Den empiriska delen av studien består av insamlade svar som individer med specialpedagogisk kompetens har fått svara på i ett Google formulär. I enkäten kombineras frågor som besvaras med siffervärden och enkätfrågor med öppna frågor där informanterna får svara med egna ord. Samtliga frågor har fokus på anpassningar och övergång mellan stadier för elever med dyslexi på gymnasiet. Studien kombineras utifrån kvantitativ och kvalitativ design, där kvantitativa data består av enkätsvar som berör systematiseringen av anpassningar. Kvalitativa data i form frisvarsfrågor i samma enkät ämnar belysa anpassningarna i relation till ett specialpedagogiskt perspektiv. Resultatet visar att det krävs en kombination av olika kommunikationsformer för att ta reda på vilka anpassningar som elever med dyslexi haft på sin grundskola, samt vilka anpassningar som eleven kan gynnas av på gymnasiet. Studien visar att risken minskar för att värdefull information ska falla bort ur beslutsunderlaget för hur anpassningar skall utformas, om underlaget består av en kombination där det ingår samtal med elev, samtal med elev och vårdnadshavare, överlämningshandlingar från avlämnande skola samt en egen kartläggning. Studiens resultat belyser även att kommunikation mellan avlämnande skola och mottagande skola samt kommunikation mellan elev och specialläraren eller specialpedagoger är en nyckel för att bjuda in elever med dyslexi till delaktighet i framtagande av anpassningar.

Tilldelningsdatum2020-mars-04
OriginalspråkSvenska
HandledareBarbro Bruce (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • dyslexi
 • delaktighet
 • elevinflytande
 • läs- och skrivsvårigheter
 • specialpedagogiska perspektiv
 • särskilt stöd
 • överlämningar mellan stadier

Citera det här

'