Didaktiska strategier inom naturvetenskap
: en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

 • Angelica Wallin

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att utveckla kunskap om förskollärares didaktiska strategier vid arbete med naturvetenskap. Hur förskollärare motiverar val av metod vid lärandesituationer. Studien är kvalitativ med en teoretisk utgångspunkt i fenomenografin. Den kvalitativa metoden i studien är semistrukturerade intervjuer där svaren analyserats i olika kategorier för att försöka se olika samband för att sedan koppla till litteratur som har anknytning till studien. Via kategorierna synliggörs resultaten att intresse, engagemang och samtal med barnen anses som betydelsefulla delar vid barns lärande om naturvetenskap samt att barnens intresse står i fokus för val av lärandeobjekt och metod.

Tilldelningsdatum2018-mars-16
OriginalspråkSvenska
HandledareSusanne Thulin (Handledare) & Fridberg Marie (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • förskola
 • barn
 • strategier
 • naturvetenskap
 • didaktik
 • förskollärare
 • förhållningssätt

Citera det här

'