Differentierad undervisning för att utmana, utveckla och inkludera elever med fallenhet för matematik
: En intervjustudie ur ett lärarperspektiv

 • Fanny Alm
 • Emilia Andersson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att bidra med kunskap kring lärares arbete genom differentiering för att utmana, utveckla och inkludera elever med fallenhet för matematik i den ordinarie undervisningen. Dessutom syftar studien till att beskriva hur lärare i årskurs 4–6 uppmärksammar och identifierar elever med fallenhet för matematik i en svensk skolkontext. Studien grundar sig i semistrukturerade intervjuer med fem verksamma mellanstadielärare i matematik. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av Krutetskiis ramverk om matematiska förmågor samt differentierad undervisning med fokus på de fyra aspekterna innehåll, process, produkt och lärandemiljö. Resultatet visar att lärarna i studien uppmärksammar och identifierar elever med fallenhet för matematik både i det vardagliga arbetet i klassrummet och genom skriftliga prov och tester. Vidare visar resultatet att de intervjuade lärarna differentierar sin matematikundervisning utifrån de fyra aspekterna innehåll, process, produkt och lärandemiljö på olika sätt. Däremot framhäver flertalet lärare att det är lätt att mer fokus och tid läggs på de elever som har svårt att nå målen. Detta har i sin tur resulterat i att majoriteten av lärarna efterfrågar mer fortbildning för att på bästa sätt kunna identifiera och utmana elever med fallenhet för matematik.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareJenny Green (Handledare) & Örjan Hansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Matematik
 • årskurs 4–6
 • differentierad undervisning
 • elever med fallenhet
 • högpresterande elever
 • särskilt begåvade elever
 • identifiering

Citera det här

'