Differentiering i teori och praktik
: En undersökning om läsundervisning i årskurs 4–6

  • Sara Mattsson
  • Elin Nilsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

I undersökningen beskrivs det aktuella kunskapsläget dels om differentierings- arbete, dels om läsundervisning, samt resultatet av genomförda intervjuer med sex verksamma och legitimerade lärare i årskurs 4–6 angående deras undervisning i svenskämnet. Lärarnas attityder, kunskaper och pedagogiska överväganden synliggörs i förhållande till differentiering vid läsundervisning. Avslutningsvis sammanfattas arbetet i en diskussion där det insamlade materialet ställs i relation till tidigare forskning och undersökningens teoretiska ramverk, nämligen inkluderingsperspektivet och didaktikens grundfrågor.
Undersökningens slutsatser utgörs inledningsvis av att lärare uttrycker att de vill ha mer utbildning i konkreta och praktiska metoder gällande differentieringsarbetet generellt, och att det råder en osäkerhet gällande vad som är differentiering och inte i praktiken. En slutsats är vidare att förekommande metoder för differentiering vid läsundervisning är olika typer av textsamtal, högläsning samt tyst, enskild läsning. Samtliga förekommande metoder går att utforma och genomföra utifrån en differentierad ingångsvinkel, där tempo, nivå, omfång, metod och intresse kan tas till vara. I de pedagogiska övervägandena för metoder tar lärarna återkommande sin utgångspunkt i ambitionen att tillgängliggöra undervisningen för samtliga elever i sin grupp samt att möjliggöra gemensamma läsupplevelser. Det kan därav även dras en slutsats om att inkluderingsperspektivet är det essentiella i differentierngsarbetet vid läsundervisning, och att de pedagogiska övervägandena görs utifrån en strävan att göra samtliga elever oavsett kunskapsnivå delaktiga i läsundervisningen.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareStefan Jacobsson (Handledare), Christoffer Dahl (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • differentiering
  • differentierad undervisning
  • läsundervisning
  • svenskämnet
  • årskurs 4-6

Citera det här

'