Differentieringens dilemman
: Lärares uppfattningar om differentierad svenskundervisning på lågstadiet

 • Alicia Pettersson
 • Johanna Settergren

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska skolans undervisning anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska uppmuntra till fortsatt lärande och utveckling av kunskaper utifrån personlig bakgrund, erfarenhet, språk och kunskap. Forskning visar att elever har olika sätt att tillgodogöra sig och uttrycka kunskap vilket leder till stora utmaningar för lärare i arbetet med att möta varje elevs behov. Differentiering är en metod för att utforma en undervisning som når alla elever. Tidigare forskning fokuserar till stor del på lärares uppfattningar i arbetet med differentierad undervisning internationellt. Den här studien bidrar till förståelse av lärares uppfattningar i en svensk kontext. Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares uppfattningar om differentiering i svenskundervisningen med särskilt fokus på utmaningar och behov. Tomlinsons modell fungerar som teoretisk utgångspunkt för analysen och då vår studie behandlar lärares uppfattningar om fenomenet differentierad undervisning, har vi dessutom valt att ha en fenomenologisk ansats genom hela arbetet. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av semistrukturerade intervjuer med fyra verksamma lärare i årskurserna 1–3. Studiens resultat visar att informanterna har en enad positiv syn på differentierad undervisning. Samtliga informanter upplever utmaningar i arbetet med att differentiera undervisningen men vad som upplevs utmanade skiljer sig åt. Detsamma gäller vilka behov de upplever att de har. En av utmaningarna samtliga lärare tar upp är svårigheten i att veta var alla elever befinner sig kunskapsmässigt, vilka behov eleverna har och hur dessa bäst tillgodoses. Tid, resurser, lärandemiljö och kollegialt samarbete är andra aspekter lärarna i studien tar upp.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareYair Sapir (Handledare), Jan Andersson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • differentiering
 • lärarintervju
 • uppfattningar
 • utmaningar
 • behov
 • fenomenologi

Citera det här

'