Digital kamratrespons i svenska som andraspråk
: Design för ökat kollaborativt lärande inom mångkulturell vuxenutbildning

  • Veronica Granlund

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Corona-pandemin har påverkat utbildningen på många sätt, inte minst för dem som studerar svenska som andraspråk. Interaktion, kommunikation och kollaborativt lärande är viktiga delar av språkinlärning och något som blivit lidande av den påtvingade distansundervisningen. En metod för kollaborativt lärande som med fördel kan genomföras med digitala verktyg är kamratrespons. I denna studie undersöktes hur deltagare på en folkhögskola påverkats av den påtvingade distansundervisningen, med fokus på deras studier i svenska som andraspråk på gymnasienivå, och huruvida ett digitalt kamratresponssystem skulle kunna gynna det kollaborativa lärandet med digitala hjälpmedel. Studien genomfördes med deltagare och lärare på Mångkulturella Folkhögskolan i Göteborg, genom kvalitativa frågeformulär och intervjuer. Det empiriska resultatet visar på en varierad bakgrund bland deltagarna, till viss del försämrad studiemotivation på grund av distansundervisningen, samt en positiv inställning till kamratrespons som en möjlighet att lära av varandra. Tillsammans med tidigare forskning inom språkinlärning, datorstödd språkinlärning och datorstött kollaborativt lärande identifierades ett antal riktlinjer för framtagandet av ett digitalt kamratresponssystem som anses kunna gynna den studerade kontexten. Dessa riktlinjer gestaltas i ett designkoncept som visar ett förslag till hur det digitala kamratresponssystemet skulle kunna se ut.

Tilldelningsdatum2021-juli-12
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Freij (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Digital design

Kurser och ämnen

  • Informatik

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

  • digital kamratrespons
  • svenska som andraspråk
  • datorstött samarbete för lärande
  • datorstödd språkinlärning

Citera det här

'