Digitala lässtrategier
: En undersökning av 4-6-lärares tillämpning av strategier för digital läsning

 • Maya Cederberg
 • Isabelle Svenson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att göra en undersökning av åtta grundskollärares tillämpning av strategier för digital läsning utifrån en innehållspunkt i det centrala innehållet som behandlar lässtrategier. I arbetet undersöks om och i så fall hur elever ges möjlighet att utveckla strategier för att ta sig an en digital text. Vi använde oss av metoden standardiserade intervjuer, till våra åtta informanter, för att de själva skulle få formulera sina svar. Fundamentet för själva undersökningen är de inspelade och därefter transkriberade intervjuerna. Vi jämförde informanternas svar med varandra för att få fram ett resultat som sedan diskuterades. Våra slutsatser är att kompetensutveckling i IKT-användning och i digitala verktyg som ett didaktiskt hjälpmedel bör vara av hög prioritet inom skolväsendet. Det behövs även tillräckliga digitala resurser på samtliga skolor för att gå i linje med de reviderade kunskapskraven och skolans uppdrag om en likvärdig skola. Styrdokumentens riktlinjer vad gäller lässtrategier för texter i olika medier bör också bli tydligare så att utrymme för tolkning minimeras.

  Tilldelningsdatum2018-jan.-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareDavid Petersson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • läsning
  • lässtrategier
  • digital läsning
  • multimodal literacy
  • information- och kommunikationsteknik
  • läroplan

  Citera det här

  '