Digitala spel: ”Det är en utveckling vi inte kan stoppa”
: En fenomenologisk undersökning av digitala spel i fritidshemsverksamheten

 • Isabella Ljungberg
 • Samuel Reimer

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka fritidslärares upplevelser av digitala spel i fritidshemsverksamheten. Forskningsansatsen är fenomenologisk kombinerat med semistrukturerade intervjuer som metod med fyra olika fritidslärare. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av IPA (Interpretativ fenomenologisk analys) för att redogöra för vad informanterna erfar och finna essensen av fenomenet digitala spel. I resultatet framgår det av fritidslärarna att balans är centralt i olika delar både gällande förhållning, kompetens, användning och lärande. Effekter finns både positivt och negativt med digitala spel men där ett kritiskt förhållningssätt kan behövas för att tillgodose elevernas behov och intressen. Resultat och analys har sedan diskuterats i relation till den tidigare forskningen utav digitala spel i verksamheter där stora delar av forskningen styrker de utsagor som vårt resultat belyser. Studien har genomförts för att kunna lyfta fritidslärares syn på digitala spel och vara ett bidrag till utvecklingen av digitala spel i fritidshemmets verksamhet.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Clementson (Handledare), Mattias Nilsson Sjöberg (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • digitala spel
 • effekter
 • erfarenheter
 • fenomenologi
 • fritidslärare
 • förhållningssätt
 • IPA
 • upplevelser

Citera det här

'