Digitala verktyg
: Har de en plats i högläsning?

  • Charlotte Jensen
  • Hanna Alvén Liljegren

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Detta examensarbete handlar om att utforska och belysa hur digitala verktyg används i förskolan. Störst fokus har legat på vilka medvetna metoder och strategier som förskollärare använder när de planerar högläsningsaktiviteter för barnen och huruvida digitala verktyg har en plats i högläsningen. Intervjuer av sex yrkesverksamma förskollärare på sex olika förskolor har gjorts i syfte att få syn på hur digitala verktyg kan integreras i högläsning. Förskollärarna har även fått berätta om hur de använder digitala verktyg i andra språkfrämjande syften. Det bör nämnas att det är fokus i studien på de verktyg som används för att främja språket och inte på språkutvecklingen i sig. Studien utgår från den sociokulturella teorin och resultatet analyseras genom innehållsanalys. Studien påvisar att en mängd digitala verktyg används i förskolan och att dessa kan främja barns språkutveckling när de används på ett medvetet sätt. De digitala verktygen har en plats i högläsningen, tack vare att det finns appar som underlättar saker som varit begränsande tidigare vid läsning i fysisk bok. Här framträder möjligheten för barn att se boken via projicering och det faktum att böckerna kan läsas på olika språk som den största förändringen mot läsning utan digitala verktyg. I övrigt kan det konstateras att digitala verktyg bidrar till barns meningsskapande, när de används på ett medvetet sätt för att berika de projekterande arbetssätten.
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareHilma Holm (Handledare), Elisabeth Porath Sjöö (Examinator) & Tina Kullenberg (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Lärande (50303)

Nyckelord

  • förskola
  • digitala verktyg
  • högläsning
  • metoder
  • strategier

Citera det här

'